TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Quốc Lộ 1A(số lẻ)(Tân Kỳ Tân Quý- Đường số 5), đường số 5 (số chẵn)(Quốc Lộ 1A- Hương Lộ 3), đường Hương Lộ 3 (số lẻ) (đường số 5- đường 26 tháng 3), đường 26 tháng 3 (số chẵn) (Hương Lộ 3- đường số 12). đường Tân Kỳ Tân Quý (số chẵn)(Kênh-Quốc Lộ 1A) từ 8h30 ngày 17/10/2018 đén 11h30 ngày 11/10/2018.

12/10/2018 2:35:24 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Quốc Lộ 1A(số lẻ)(Tân Kỳ Tân Quý- Đường số 5), đường số 5 (số chẵn)(Quốc Lộ 1A- Hương Lộ 3), đường Hương Lộ 3 (số lẻ) (đường số 5- đường 26 tháng 3), đường 26 tháng 3 (số chẵn) (Hương Lộ 3- đường số 12). đường Tân Kỳ Tân Quý (số chẵn)(Kênh-Quốc Lộ 1A) từ 8h30 ngày 17/10/2018 đén 11h30 ngày 11/10/2018.