TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình (Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú đến Ba Đình) từ 22h30 ngày 17/10/2018 đến 04h00 ngày 18/10/2018.

12/10/2018 2:41:17 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình (Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim), đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú đến Ba Đình) từ 22h30 ngày 17/10/2018 đến 04h00 ngày 18/10/2018.