TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 3 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/10/2018 đến 12h00 ngày 22/10/2018, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 4 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/10/2018 đến 12h00 ngày 23/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 8 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/10/2018 đến 12h00 ngày 24/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 9 Quận 5 từ 9h30 ngày 25/10/2018 đến 12h00 ngày 25/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 26/10/2018 đến 12h00 ngày 26/10/2018.

18/10/2018 2:47:49 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 3 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/10/2018 đến 12h00 ngày 22/10/2018, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 4 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/10/2018 đến 12h00 ngày 23/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 8 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/10/2018 đến 12h00 ngày 24/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 9 Quận 5 từ 9h30 ngày 25/10/2018 đến 12h00 ngày 25/10/2018,toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 26/10/2018 đến 12h00 ngày 26/10/2018.