TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 269 Bến Phú Định từ 10h00 ngày 22/10/2018 đến 14h00 ngày 22/10/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 269 Bến Phú Định từ 10h00 ngày 22/10/2018 đến 14h00 ngày 22/10/2018.