TB Tạm ngưng cung cấp nước Bến Phú Định (nhà số 6H đến 6B) Phường 16 Quận 8 từ 11h00 nagyf 05/11/2018 đến 14h00 ngày 05/11/2018.

2/11/2018 2:44:21 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Bến Phú Định (nhà số 6H đến 6B)  Phường 16 Quận 8 từ 11h00 nagyf 05/11/2018 đến 14h00 ngày 05/11/2018.