TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 8 Quận 5 từ 9h30 ngày 08/11/2018 đến 12h00 ngày 08/11/2018.

6/11/2018 9:13:40 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 8 Quận 5 từ 9h30 ngày 08/11/2018 đến 12h00 ngày 08/11/2018.