TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ)(Cầu Hậu Giang- Minh Phụng), đường Minh Phụng (số lẻ)(Hậu Giang-Phan Văn Khỏe), đường Phan Văn KHỏe (số lẻ) (Minh Phụng -Lò Gốm), đường Lò Gốm (Phan Văn Khỏe - Hậu Giang), đường Hậu Giang (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn)(Hậu Giang -Lò Gốm) từ 9h00 08/11/2018 đến 12h00 ngày 08/11/2018.

6/11/2018 9:20:32 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ)(Cầu Hậu Giang- Minh Phụng), đường Minh Phụng (số lẻ)(Hậu Giang-Phan Văn Khỏe), đường Phan Văn KHỏe (số lẻ) (Minh Phụng -Lò Gốm), đường Lò Gốm (Phan Văn Khỏe - Hậu Giang), đường Hậu Giang (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn)(Hậu Giang -Lò Gốm) từ 9h00 08/11/2018 đến 12h00 ngày 08/11/2018.