TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8,đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 08/10/2018 đến 11h00 ngày 8/11/2018. Đường Ba Đình (Chánh Hưng - Lê Quang Kim) P.9 Q.8, đường Hưng Phú (số chẵn) (Chánh Hưng - Lê Quang Kim) P.9 Q.8, đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú- Ba Đình ) P.9 Q.8 từ 23h00 ngày 08/11/2018 đến 4h00 ngày 09/11/2018.

6/11/2018 3:32:21 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8,đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng- Chánh Hưng) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 08/10/2018 đến 11h00 ngày 8/11/2018. Đường Ba Đình (Chánh Hưng - Lê Quang Kim) P.9 Q.8, đường Hưng Phú (số chẵn) (Chánh Hưng - Lê Quang Kim) P.9 Q.8, đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú- Ba Đình ) P.9 Q.8 từ 23h00 ngày 08/11/2018 đến 4h00 ngày 09/11/2018.