TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú thứ-Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (số lẻ)(Phạm Văn Chí- Gia Phú), đường Gia Phú (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng - Gia Phú) từ 22h00 ngày 12/11/2018 đến 05h00 ngày 13/11/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú thứ-Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (số lẻ)(Phạm Văn Chí- Gia Phú), đường Gia Phú (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng - Gia Phú) từ 22h00 ngày 12/11/2018 đến 05h00 ngày 13/11/2018.