TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến Trạm BA 110KV Phú Định), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 22h30 ngày 03/12/2018 đến 04h00 ngày 04/12/2018.

30/11/2018 9:19:54 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến Trạm BA 110KV Phú Định), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 22h30 ngày 03/12/2018 đến 04h00 ngày 04/12/2018.