TB Tạm ngưng cung cấp nước Hẻm 35 Cao Lỗ (đường vào Trạm bơm Đồng Diều) từ 22h00 đến 24h00 ngày 04/12/2018 và từ 22h00 ngày 07/12/2018 đến 05h00 ngày 08/12/2018.

3/12/2018 2:02:52 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Hẻm 35 Cao Lỗ (đường vào Trạm bơm Đồng Diều) từ 22h00 đến 24h00 ngày 04/12/2018 và từ 22h00 ngày 07/12/2018 đến 05h00 ngày 08/12/2018.