TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 22h00 ngày 07/12/2018 đến 04h00 ngày 08/12/2018.

6/12/2018 2:48:57 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 22h00 ngày 07/12/2018 đến 04h00 ngày 08/12/2018.