TB V/v Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 00h00 ngày 18/12/2018 đến 04h00 ngày 18/12/2018,từ 00h00 ngày 19/12/2018 đến 04h00 ngày 19/12/2018,từ 00h00 ngày 20/12/2018 đến 04h00 ngày 20/12/2018,từ 00h00 ngày 21/12/2018 đến 04h00 ngày 21/12/2018 và từ 00h00 ngày 22/12/2018 đến 04h00 ngày 22/12/2018.

17/12/2018 2:54:40 p.m.

TB V/v Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 00h00 ngày 18/12/2018 đến 04h00 ngày 18/12/2018,từ 00h00 ngày 19/12/2018 đến 04h00 ngày 19/12/2018,từ 00h00 ngày 20/12/2018 đến 04h00 ngày 20/12/2018,từ 00h00 ngày 21/12/2018 đến 04h00 ngày 21/12/2018 và từ 00h00 ngày 22/12/2018 đến 04h00 ngày 22/12/2018.