TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Dã Tượng- Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn) (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 04/1/2019 đến 11h30 ngày 04/01/2019.

3/01/2019 8:34:27 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Dã Tượng- Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn) (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 8h30 ngày 04/1/2019 đến 11h30 ngày 04/01/2019.