TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn-Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng) Phường 6 Quận 8 từ 22h00 thứ 5 ngày 10/01/2019 đến 5h00 thứ 6 ngày 11/01/2019. Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn-Cầu Chữ Y đến Dương Bá Trạc) Phường 2 Quận 8 từ 22h00 thứ 6 ngày 11/01/2019 đến 5h00 thứ 7 ngày 12/01/2019. Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn- Cầu Chánh Hưng dến cầu Hiệp Ân) Phường 5 Quận 8 từ 22h00 thứ 7 ngày 12/01/2019 đến 5h00 chủ nhật ngày 13/01/2019.

10/01/2019 1:49:52 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn-Liên Tỉnh 5 đến Cầu Bà Tàng) Phường 6 Quận 8 từ 22h00 thứ 5 ngày 10/01/2019 đến 5h00 thứ 6 ngày 11/01/2019. Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn-Cầu Chữ Y đến Dương Bá Trạc) Phường 2 Quận 8 từ 22h00 thứ 6 ngày 11/01/2019 đến 5h00 thứ 7 ngày 12/01/2019. Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn- Cầu Chánh Hưng dến cầu Hiệp Ân) Phường 5 Quận 8 từ 22h00 thứ 7 ngày 12/01/2019 đến 5h00 chủ nhật ngày 13/01/2019.