TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (2 bên- Liên Tỉnh 5 đến cầu Bà Tàng) từ 22h00 thứ 2 ngày 21/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 và từ 22h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 đến 05h00 thứ 4 ngày 23/01/2019.

21/01/2019 9:44:44 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (2 bên- Liên Tỉnh 5 đến cầu Bà Tàng) từ 22h00 thứ 2 ngày 21/01/2019 đến 05h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 và từ 22h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 đến 05h00 thứ 4 ngày 23/01/2019.