TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng - Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Dã Tượng - Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.9 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 22h30 ngày 14/3/2019 (thứ 5) đến 04h00 ngày 15/3/2019 (thứ 6)

11/03/2019 4:36:43 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng - Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Hưng Phú (số lẻ)(Dã Tượng - Rạch Ụ Cây) P.10 Q.8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.9 Q.8, đường Rạch Ụ Cây (Nguyễn Duy-Hưng Phú) P.10 Q.8 từ 22h30 ngày 14/3/2019 (thứ 5) đến 04h00 ngày 15/3/2019 (thứ 6)