TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bùi Minh Trực (dãy số lẻ)(Quốc lộ 50-cuối đường) Phường 6, đường Quốc Lộ 50 (Bùi Minh Trực-Tạ Quang Bửu) Phường 6, đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn)(Quốc lộ 50- cuối đường) Phường 6, đường Phạm Thế Hiển (cầu Bà Tàng - Trịnh Quang Nghị) Phường 7.đường Trịnh Quang Nghị (Phạm Thế Hiển-Cầu Ba Tơ) Phường 7, đường Rạch Cùng , Đình An Tài, Phường 7, đường Lê Bôi Phường 7 từ 0h00 đến 05h00 thứ 5 ngày 14/3/2019.

11/03/2019 4:47:11 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bùi Minh Trực (dãy số lẻ)(Quốc lộ 50-cuối đường) Phường 6, đường Quốc Lộ 50 (Bùi Minh Trực-Tạ Quang Bửu) Phường 6, đường Tạ Quang Bửu (dãy số chẵn)(Quốc lộ 50- cuối đường) Phường 6, đường Phạm Thế Hiển (cầu Bà Tàng - Trịnh Quang Nghị) Phường 7.đường Trịnh Quang Nghị (Phạm Thế Hiển-Cầu Ba Tơ) Phường 7, đường Rạch Cùng , Đình An Tài, Phường 7, đường Lê Bôi Phường 7 từ 0h00 đến 05h00 thứ 5 ngày 14/3/2019.