TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Võ Trường Toản và các hẻm nhánh từ 11h00 ngày 14/3/2019 đến 14h00 ngày 14/3/2019.

14/03/2019 9:32:25 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Võ Trường Toản và các hẻm nhánh từ 11h00 ngày 14/3/2019 đến 14h00 ngày 14/3/2019.