TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí -963 Lò Gốm), đường Văn Thân (2 bên)(Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bà Lài (2 bên) (Lò Gốm- Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số chẵn)(Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí - Đầu hẻm 231 Bình Tiên) từ 22h00 ngày 18/3/2019 đến 05h00 ngày 19/3/2019.

14/03/2019 4:10:32 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí -963 Lò Gốm), đường Văn Thân (2 bên)(Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bà Lài (2 bên) (Lò Gốm- Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số chẵn)(Lò Gốm- Bình Tiên), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí - Đầu hẻm 231 Bình Tiên) từ 22h00 ngày 18/3/2019 đến 05h00 ngày 19/3/2019.