TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Võ Trường Toản và các hẻm nhánh từ 11h00 ngày 04/04/2019 đến 15h00 ngày 04/04/2019

3/04/2019 3:22:32 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Võ Trường Toản và các hẻm nhánh từ 11h00 ngày 04/04/2019 đến 15h00 ngày 04/04/2019