NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG. QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO,TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

3/04/2019 4:43:39 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: