Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

4/04/2019 9:44:27 a.m.

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (kèm mẫu giấy ủy quyền) chi tiết tại đây:

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết tại đây:

3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết tại đây:

4. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

  • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 chi tiết tại đây:
  • Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 chi tiết tại đây:
  • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của HĐQT chi tiết tại đây:
  • Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động và kết quả SXKD năm 2018 chi tiết tại đây:
  • Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết tại đây:
  • Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2019 chi tiết tại đây:

5. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết tại đây:

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2019 chi tiết tại đây: