TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ) (Dương Bá Trạc- Cầu Rạch Ông) Phường 1, đường Dương Bá Trạc (dãy số lẻ)(Phạm Thế Hiển-nhà số 251) Phường 1, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Lê Quang Kim-Cầu Chữ Y) Phường 8, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(cầu Chánh Hưng -Lê Quang Kim) Phường 9 từ 0h00 đến 05h00 thứ 3 ngày 09/4/2019.

4/04/2019 3:18:54 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ) (Dương Bá Trạc- Cầu Rạch Ông) Phường 1, đường Dương Bá Trạc (dãy số lẻ)(Phạm Thế Hiển-nhà số 251) Phường 1, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(Lê Quang Kim-Cầu Chữ Y) Phường 8, đường Hưng Phú (dãy số lẻ)(cầu Chánh Hưng -Lê Quang Kim) Phường 9 từ 0h00 đến 05h00 thứ 3 ngày 09/4/2019.