TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Cây Sung) từ 22h00 thứ 5 ngày 11/4/2019 đến 05h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 và từ 22h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 13/4/2019.

11/04/2019 10:46:17 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Cây Sung) từ 22h00 thứ 5 ngày 11/4/2019 đến 05h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 và từ 22h00 thứ 6 ngày 12/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 13/4/2019.