TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 15 Quận 5 từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 23h30 ngày 18/4/2019.

17/04/2019 4:00:41 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 15 Quận 5 từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 23h30 ngày 18/4/2019.