TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng), đường Dã Tượng (số chẵn- từ Ba Đình đến Hưng Phú), đường Hưng Phú (số chẵn - từ Ba Đình đến Dã Tượng), đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy - Hưng Phú), đường Rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) từ 8h30 đến 11h00 ngày 18/4/2019 (thứ 5)

17/04/2019 4:13:15 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng), đường Dã Tượng (số chẵn- từ Ba Đình đến Hưng Phú), đường Hưng Phú (số chẵn - từ Ba Đình đến Dã Tượng), đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy - Hưng Phú), đường Rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) từ 8h30 đến 11h00 ngày 18/4/2019 (thứ 5)