Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 (có bổ sung)

18/04/2019 8:41:54 a.m.

Nghị quyết về việc điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách tại đây: