TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 2 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/4/2019 đến 12h00 ngày 22/4/2019.

18/04/2019 4:40:41 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn Phường 2 Quận 5 từ 9h30 ngày 22/4/2019 đến 12h00 ngày 22/4/2019.