TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/4/2019 đến 12h00 ngày 23/4/2019 và toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/4/2019 đến 12h00 ngày 24/4/2019.

18/04/2019 4:45:47 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 1 Quận 5 từ 9h30 ngày 23/4/2019 đến 12h00 ngày 23/4/2019 và toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 11 Quận 5 từ 9h30 ngày 24/4/2019 đến 12h00 ngày 24/4/2019.