ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

23/04/2019 2:12:07 p.m.

Sáng ngày 19/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 68 cổ đông tương ứng với 10.728.620 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,53% trên tổng số13 triệu cổ phần của 528 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả 100% thống nhất  thông qua các nội dung:

-         Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

-         Kế hoạch tài chính năm 2019.

-         Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách.

-         Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

-         Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.

 

Đoàn chủ tịch đại hội.