TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ) (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 9h00 đến 11h30 thứ 5 ngày 09/5/2019 và từ 22h00 ngày 9/5/2019 đến 4h00 ngày 10/5/2019.

6/05/2019 4:14:50 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Tạ Quang Bửu (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn)(Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu), đường Bùi Minh Trực (số lẻ) (Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) từ 9h00 đến 11h30 thứ 5 ngày 09/5/2019 và từ 22h00 ngày 9/5/2019 đến 4h00 ngày 10/5/2019.