TB Tạm ngưng cung cấp đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Võ Văn Kiệt), đường Cao Đạt (Nguyễn Biểu- cuối đường) từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 5h00 ngày 22/5/2019, từ 22h00 ngày 22/5/2019 đến 5h00 ngày 23/5/2019 và từ 22h00 ngày 23/5/2019 đến 5h00 ngày 24/5/2019.

20/05/2019 4:06:16 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Võ Văn Kiệt), đường Cao Đạt (Nguyễn Biểu- cuối đường) từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 5h00 ngày 22/5/2019, từ 22h00 ngày 22/5/2019 đến 5h00 ngày 23/5/2019 và từ 22h00 ngày 23/5/2019 đến 5h00 ngày 24/5/2019.