TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông ( từ Xóm Củi đến Tùng Thiện Vương), đường Tùng Thiện Vương (số chẵn)(từ Xóm Củi đến Bình Đông), đường Vĩnh Nam, Nguyễn Quyền, Ưu long từ 8h30 đến 11h00 thứ 2 ngày 27/5/2019.

23/05/2019 3:44:01 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông ( từ Xóm Củi đến Tùng Thiện Vương), đường Tùng Thiện Vương (số chẵn)(từ Xóm Củi đến Bình Đông), đường Vĩnh Nam, Nguyễn Quyền, Ưu long từ 8h30 đến 11h00 thứ 2 ngày 27/5/2019.