Sinh Hoạt Chuyên Đề 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

10/06/2019 2:53:03 p.m.

Thực hiện kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Ngày 22/5/2019 Đảng ủy Công ty đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho tất cả đảng viên, Trưởng-phó phòng ban đội, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cùng tham dự (106 người) do Thạc sĩ Vũ Trung Kiên, Giảng viên Học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ chí Minh báo cáo chuyên đề.

Nội dung sinh hoạt:

- Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

- Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc; đồng thời “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung Di chúc Bác Hồ cũng như tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị phòng ban.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề