TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 10 (Kinh Dương Vương - Đường số 13), đường số 11 (An Dương Vương - đường số 10) từ 11h00 ngày 14/6/2019 đến 14h00 ngày 14/6/2019.

12/06/2019 2:35:11 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 10 (Kinh Dương Vương - Đường số 13), đường số 11 (An Dương Vương - đường số 10) từ 11h00 ngày 14/6/2019 đến 14h00 ngày 14/6/2019.