TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ Xóm Củi đến Tùng Thiện Vương), đường Tùng Thiện Vương (số chẵn)(từ Xóm Củi đến Bình Đông), đường Xóm Củi (số lẻ)(từ Tùng Thiện Vương đến Bình Đông), đường Vĩnh Nam, Nguyễn Quyền, Ưu Long từ 11h00 đến 15h00 thứ 6 ngày 21/6/2019.

21/06/2019 10:11:14 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (từ Xóm Củi đến Tùng Thiện Vương), đường Tùng Thiện Vương (số chẵn)(từ Xóm Củi đến Bình Đông), đường Xóm Củi (số lẻ)(từ Tùng Thiện Vương đến Bình Đông), đường Vĩnh Nam, Nguyễn Quyền, Ưu Long từ 11h00 đến 15h00 thứ 6 ngày 21/6/2019.