TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bãi Sậy (2 bên)(Phạm Đình Hổ-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Võ Văn Kiệt (Ngô Nhân Tịnh- Cao Văn Lầu) P.1 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí) P.1 Q.6, đường Gia Phú (2 bên)(Cao Văn Lầu-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Phạm Văn Chí (2 bên)(Cao Văn Lầu-Bình Tây) P.1 Q.6, đường Bình Tây (2 bên)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Lê Trực (2 bên)(Bãi Sậy-Gia Phú) P.1 Q.6 từ 22h00 ngày 25/6/2019 đến 05h00 ngày 26/6/2019.Đường Gia Phú (số chẵn)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6, đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn)(Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số lẻ)(Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6 từ 9h00 ngày 25/6/2019 đến 12h00 ngày 25/6/2019.

24/06/2019 9:38:22 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bãi Sậy (2 bên)(Phạm Đình Hổ-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Võ Văn Kiệt (Ngô Nhân Tịnh- Cao Văn Lầu) P.1 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Phạm Văn Chí) P.1 Q.6, đường Gia Phú (2 bên)(Cao Văn Lầu-Ngô Nhân Tịnh) P.1 Q.6, đường Phạm Văn Chí (2 bên)(Cao Văn Lầu-Bình Tây) P.1 Q.6, đường Bình Tây (2 bên)(Bãi Sậy-Võ Văn Kiệt) P.1 Q.6, đường Lê Trực (2 bên)(Bãi Sậy-Gia Phú) P.1 Q.6 từ 22h00 ngày 25/6/2019 đến 05h00 ngày 26/6/2019.Đường Gia Phú (số chẵn)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6, đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn)(Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Cao Văn Lầu (số lẻ)(Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt) P.3 Q.6, đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu) P.3 Q.6 từ 9h00 ngày 25/6/2019 đến 12h00 ngày 25/6/2019.