TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Duy (từ Cao xuân Dục đến Phong Phú) từ 11h00 đến 15h00 thứ ba ngày 02/7/2019.

25/06/2019 11:41:00 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Duy (từ Cao xuân Dục đến Phong Phú) từ 11h00 đến 15h00 thứ ba ngày 02/7/2019.