TB tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú - An Dương Vương), P10, đường Bình Phú (số lẻ) (Hậu Giang – Lý Chiêu Hoàng), P10, đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) (Bình Phú - An Dương Vương), P10, đường An Dương Vương (số chẵn) (Hậu Giang – Lý Chiêu Hoàng), P10 từ 10 giờ 00 phút, ngày 17/7/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/7/2019. Đường Hậu Giang (số chẵn) (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), P12, đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn) (Hồng Bàng - Hậu Giang), P12, đường Hồng Bàng (số lẻ) (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), P12, đường Lò Gốm (số lẻ) (Hồng Bàng - Hậu Giang), P12. từ 22 giờ 00 phút, ngày 17/7/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/7/2019.

15/07/2019 4:01:25 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú - An Dương Vương), P10, đường Bình Phú (số lẻ) (Hậu Giang – Lý Chiêu Hoàng), P10, đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) (Bình Phú - An Dương Vương), P10, đường An Dương Vương (số chẵn) (Hậu Giang – Lý Chiêu Hoàng), P10 từ 10 giờ 00 phút, ngày 17/7/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/7/2019. Đường Hậu Giang (số chẵn) (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), P12, đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn) (Hồng Bàng - Hậu Giang), P12, đường Hồng Bàng (số lẻ) (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), P12, đường Lò Gốm (số lẻ) (Hồng Bàng - Hậu Giang), P12. từ 22 giờ 00 phút, ngày 17/7/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/7/2019.