TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Số 23 (Lý Chiêu Hoàng – Đường Số 26), đường Lý Chiêu Hoàng (Đường Số 23 – An Dương Vương) từ 21h00 phút, ngày 18/7/2019 đến 05h00 phút ngày 19/7/2019.

16/07/2019 4:09:43 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Số 23 (Lý Chiêu Hoàng – Đường Số 26), đường Lý Chiêu Hoàng (Đường Số 23 – An Dương Vương) từ 21h00 phút, ngày 18/7/2019 đến 05h00 phút ngày 19/7/2019.