TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 Quận 8 từ 21h00 thứ 5 ngày 18/7/2019 đến 5h00 thứ 6 ngày 19/7/2019.

16/07/2019 4:25:13 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 Quận 8 từ 21h00 thứ 5 ngày 18/7/2019 đến 5h00 thứ 6 ngày 19/7/2019.