TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) từ 22 giờ 00 phút, ngày 06/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/8/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10 quận 5 từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/8/2019 và từ 22 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/8/2019.

5/08/2019 2:27:04 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) từ 22 giờ 00 phút, ngày 06/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/8/2019.TB tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10 quận 5 từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 08/8/2019 và từ 22 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 09/8/2019.