TB Tạm ngưng cung cấp nước đường An Dương Vương (số chẵn)(Vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng) Phường 10,11 , đường Hậu Giang (số lẻ)(Vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm - Bình Phú) Phường 11 từ 22h00 ngày 07/8/2019 đến 05h00 ngày 08/8/2019,từ 22h00 ngày 08/8/2019 đến 05h00 ngày 09/8/2019,từ 22h00 ngày 09/8/2019 đến 05h00 ngày 10/8/2019.

6/08/2019 10:18:17 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường An Dương Vương (số chẵn)(Vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng) Phường 10,11 , đường Hậu Giang (số lẻ)(Vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm - Bình Phú) Phường 11 từ 22h00 ngày 07/8/2019 đến 05h00 ngày 08/8/2019,từ 22h00 ngày 08/8/2019 đến 05h00 ngày 09/8/2019,từ 22h00 ngày 09/8/2019 đến 05h00 ngày 10/8/2019.