TB tạm ngưng cung cấp nước Đường Hậu Giang (số lẻ) (Cầu Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông),Chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 11 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 13 giờ 00 phút ngày 08/8/2019.

7/08/2019 1:58:03 p.m.

TB  tạm ngưng cung cấp nước Đường Hậu Giang (số lẻ) (Cầu Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông),Chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 11 giờ 00 phút, ngày 08/8/2019 đến 13 giờ 00 phút ngày 08/8/2019.