TB tạm ngưng cung cấp nước:toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10 quận 5 từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/8/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.

9/08/2019 2:21:16 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường 10 quận 5 từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/8/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.