TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11, Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.

14/08/2019 9:13:00 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11, Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.