TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương), Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2019.Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.

14/08/2019 1:22:57 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương), Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2019.Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường An Dương Vương (Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền),Đường Phước Hưng (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi – An Dương Vương),Đường Ngô Quyền (Nguyễn Trãi – An Dương Vương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.