TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tháp Mười (số lẻ) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ).Đường Nguyễn Xuân Phụng (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Trần Bình (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Lê Tấn Kế (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Chu Văn An (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Phan Văn Khỏe (02 bên) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ).Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Từ 10 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 15/8/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.

14/08/2019 1:53:19 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tháp Mười (số lẻ) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ).Đường Nguyễn Xuân Phụng (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Trần Bình (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Lê Tấn Kế (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Chu Văn An (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Đường Phan Văn Khỏe (02 bên) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ).Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe).Từ 10 giờ 00 phút, ngày 15/8/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 15/8/2019, Từ 22 giờ 00 phút, ngày 16/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/8/2019.