TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tháp Mười (số lẻ) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ), Đường Nguyễn Xuân Phụng (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Trần Bình (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Lê Tấn Kế (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Chu Văn An (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe), Đường Phan Văn Khỏe (02 bên) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ), Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe) từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/8/2019.

15/08/2019 2:41:31 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tháp Mười (số lẻ) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ), Đường Nguyễn Xuân Phụng (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Trần Bình (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Lê Tấn Kế (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe),Đường Chu Văn An (02 bên) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe), Đường Phan Văn Khỏe (02 bên) (Ngô Nhân Tịnh – Phạm Đình Hổ), Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Tháp Mười – Phan Văn Khỏe) từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/8/2019.